24. 8. 2019  23:01 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Ovplyvnenie vápnikovej signalizácie prostredníctvom modulácie vápnikovej pumpy
Názov témy anglicky: Calcium signaling influenced by the modulation of calcium pump
Stav témy: schválené (prof. Ing. Albert Breier, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: RNDr. Magdaléna Májeková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: RNDr. Magdaléna Májeková, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Dlhodobo zvýšená hladina glukózy môže ovplyvňovať priebeh fyziologických procesov prostredníctvom viacerých metabolických dráh. Jedným z cieľov, ktoré sa ukazujú byť významné pri prevencii a liečbe komplikácií v diabete, je vápniková homeostáza buniek, keďže hladina cytozolického vápnika je dôležitým faktorom pre mnohé ďalšie procesy, o.i. aj pre sekréciu inzulínu. Aktivácia vápnikovej pumpy SERCA sa takto stáva ďalším mechanizmom pre obmedzenie toxických prejavov glukózy. Inhibícia vápnikovej pumpy zase môže byť prostredníctvom vyvolanej apoptózy významná pri liečbe onkologických ochorení. Na základe našich vedomostí o účinku prírodných látok a látok s prírodným pôvodom chceme zistiť bližšie informácie o mechanizme účinku týchto látok, ako aj o pôsobení syntetických látok komerčne dostupných a originálne navrhnutých.
Anotácia anglicky: In the long term lasting plasma glucose level may affect the course of physiological processes through numerous metabolic pathways. One of the targets important in the prevention and treatment of chronic diabetic could be introduced by calcium homeostasis in cells, as the cytosolic calcium level is an important factor for many physiological processes, e.g. the insulin secretion. A modulation of calcium pump SERCA becomes another mechanism for the manifestation of glucose toxicity. On the other hand, the inhibition of calcium pump could be beneficial in a treatment of oncological diseases, through the induced apoptosis. On the basis of our knowledge about the effect of natural compounds we aim to gain a new information about the mechanism of their effects on SERCA, as well as about the mechanism of new synthetic compounds, commercially available and originally designed.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-BICHxA biochémia-- nezadané -- -- nezadané --
D-BICH biochémia-- nezadané -- -- nezadané --