19. 8. 2019  2:08 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Perspektívne elektrochemické senzory v environmentálnej analýze
Názov témy anglicky: Perspective electrochemical sensors in environmental analysis
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
Anotácia: Široké spektrum environmentálne významných látok a rozmanitosť analyzovaných matríc vedie prirodzene aj k širokému spektru analytických metód pre detekciu a stanovenie príslušných analytov. Veľký význam zohrávajú v súčasnosti perspektívne elektrochemické senzory napr. pri stanovení ťažkých kovov, environmentálnych polutantov, pesticídov a polycyklických aromatických uhľovodíkov. Dizertačná práca sa bude zaoberať vývojom a využitím perspektívnych elektrochemických senzorov za využitia rôznych holých a chemicky modifikovaných elektródových materiálov pri stanovení vybraných zložiek životného prostredia.
Anotácia anglicky: A wide range of environmentally significant analytes and analyzed matrices leads, obviously, to a wide variety of analytical methods for detection and determination of the particular analytes. The promising electrochemical sensors currently play a great importance, e.g. for the determination of heavy metals, environmental pollutants, pesticides and polycyclic aromatic hydrocarbons. Dissertation thesis will be addressed to the development and application of prospective electrochemical sensors based on the use of various bare and chemically modified electrode materials for the determination of selected analytes from environment.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ACH analytická chémia-- nezadané -- -- nezadané --