15. 9. 2019  18:35 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vývoj a aplikácia analytických metód na sledovanie xenobiotík s využitím chromatografických metód
Názov témy anglicky: Development and application of analytical methods for determination of xenobiotics using chromatographic methods
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Anotácia: Práca bude venovaná vývoju nových metód na predkoncentráciu, izoláciu, detekciu a stanovenie xenobiotík v environmentálnych vzorkách, forenzných vzorkách a vzorkách potravín. Na sledovanie nízkych koncentrácií xenobiotík je potrebné vyvinúť analytické metódy s nízkou medzou stanovenia. Metódy bude potrebné dizajnovať podľa typu vzorky s ohľadom na charakteristiky prostredia odobratých reálnych vzoriek. Na separáciu a detekciu xenobiotík sa použije vhodná príprava vzorky kombinovaná s chromatografickou separáciou a vhodnou detekciou, napr. hmotnostnou spektrometriou.
Anotácia anglicky: The thesis will be devoted to development of new methods for preconcentration, isolation, detection and quantification of xenobiotics in environmental, forensic and food samples. For determination of low levels of xenobiotics, it is necessary to develop analytical methods with low limit of quantification. Methods will be designed according to the type of sample and characteristics of the surround of real samples. For separation and detection of xenobiotics, an appropriate sample preparation combined with chromatographic separation and detection, e.g. mass spectrometric detection will be employed.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ACHxA analytická chémia-- nezadané -- -- nezadané --
D-ACH analytická chémia-- nezadané -- -- nezadané --