18. 7. 2019  19:54 Kamila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Syntéza, charakterizácia a katalytické aplikácie hierarchicky štrukturovaných zeolitov
Názov témy anglicky: Synthesis, characterization and catalytic applications of hierarchically-structured zeolites
Stav témy: schválené (prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Pavol Hudec, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Pavol Hudec, CSc.
Anotácia: Hierarchicky štrukturované materiály predstavujú nový moderný cieľ pri príprave heterogénnych katalyzátorov. Obsahujú dva rozdielne nezávislé systémy pórov – mikropóry a mezopóry. Mikropórová časť zabezpečuje tvarovo-selektívnu katalytickú aktivitu, a mezopóprová štruktúra výrazne zlepšuje vnútornú difúziu molekúl reaktantov k aktívnym centrám a molekúl produktov nazad do prúdu reakčnej zmesi. Pripravujú sa buď priamo modifikáciou syntézneho gélu pri syntéze zeolitov, alebo post-syntéznymi modifikáciami a rekryštalizáciami už hotových zeolitov. Práca sa bude zaoberať prípravou hierarchicky-štrukturovaných zeolitov ZSM-5 a mordenitov, ich charakterizáciou dostupnými fyzikálno-chemickými a spektrálnymi metodikami (XRD, fyzikálna adsorpcia dusíka, SEM, TEM, TPDA, FTIR a pod.) a laboratórnym testovaním v niektorých významných petrochemických a rafinérskych katalytických procesoch ako sú alkylácia, krakovanie, izomerizácia a pod.
Anotácia anglicky: Hierarchically-structured matierials represent a new modern target in the preparation of heterogeneous catalysts. They contain two independent pore systems – micropores and mesopores. Micropore part ensures shape-selective catalytic activitym and mesoporous structure significantly improves internal diffusion of molecules of reactant to active centers anf molecules of product back to the flow of reaction mixture. They are prepared directly by modification of synthesis gel at synthesis of zeolites, or post-synthesis modification and recrystalization of already prepared zeolites. The project will deal with the preparation of hierarchically-structured zeolites ZSM-5 and mordenite, with their characterization by physico-chemical and spectral methods (XRD, physical adsorption of nitrogen, SEM, TEM, TPDA, FTIR etc.) and with their laboratora testing in some important refinery and petrochemical catalytic processes as alkylation, cracking, izomerization etc.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-OTTP organická technológia a technológia palív-- nezadané -- -- nezadané --