15. 12. 2019  0:47 Ivica
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Riadená radikálová polymerizácia vinylových monomérov
Název tématu anglicky: Controlled Radical Polymerization of Vinyl Monomers
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Externí vzdělávací instituce: Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Anotace: S novými pokročilými technológiami rastú i požiadavky na vývoj nových polymérnych materiálov s vlastnosťami presne šitými na mieru pre špeciálne aplikácie. Štruktúru a architektúru polymérov a tým i vlastnosti polymérnych materiálov je možné kontrolovať pomocou tzv. kontrolovaných polymerizačných techník. Téma dizertačnej práce je zameraná na optimalizáciu podmienok (foto)polymerizácií pre rôzne vinylové monoméry, pre prípravu polymérov s dobre definovanou mólovou hmotnosťou a úzkou disperzitou. Prednostne sa budú študovať polymerizácie riadené komplexami bromidov medi a organokatalyzátormi. Súčasťou práce bude i charakterizácia polymérov pomocou chromatografických metód a NMR, ako i syntéza nových typov katalyzátorov a monomérov. Polymerizácie budú taktiež využité na modifikáciu povrchov a prípravu funčných polymérov so špecifickými vlastnosťami.
Anotace anglicky: With the growing complexity of advanced technologies, the demand for tailored polymers for special applications has dramatically increased. Polymers with well-defined structure and required properties can be prepared using controlled polymerization techniques. The thesis will be focused on optimization of reaction conditions of (photo)polymerizations for various vinyl monomers in order to prepare polymers with well defined molar mass and narrow dispersity. Preferably, polymerizations mediated by complexes of copper compounds and organocatalysts will be investigated. Synthesized polymers will be characterized by GPC and NMR. Polymerization techniques will be used also for modification of surfaces and synthesis of functional polymers with specific properties.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-MACHxA makromolekulová chémia