Aug 12, 2020   4:47 a.m. Darina
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Riadená radikálová polymerizácia vinylových monomérov
Title of topic in English:
Controlled Radical Polymerization of Vinyl Monomers
State of topic:
approved (prof. Ing. Peter Rapta, DrSc., prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department:
Institute of Natural and Synthetic Polymers - FCFT
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
External educational institution:
Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: S novými pokročilými technológiami rastú i požiadavky na vývoj nových polymérnych materiálov s vlastnosťami presne šitými na mieru pre špeciálne aplikácie. Štruktúru a architektúru polymérov a tým i vlastnosti polymérnych materiálov je možné kontrolovať pomocou tzv. kontrolovaných polymerizačných techník. Téma dizertačnej práce je zameraná na optimalizáciu podmienok (foto)polymerizácií pre rôzne vinylové monoméry, pre prípravu polymérov s dobre definovanou mólovou hmotnosťou a úzkou disperzitou. Prednostne sa budú študovať polymerizácie riadené komplexami bromidov medi a organokatalyzátormi. Súčasťou práce bude i charakterizácia polymérov pomocou chromatografických metód a NMR, ako i syntéza nových typov katalyzátorov a monomérov. Polymerizácie budú taktiež využité na modifikáciu povrchov a prípravu funčných polymérov so špecifickými vlastnosťami.
Annotation in English:
With the growing complexity of advanced technologies, the demand for tailored polymers for special applications has dramatically increased. Polymers with well-defined structure and required properties can be prepared using controlled polymerization techniques. The thesis will be focused on optimization of reaction conditions of (photo)polymerizations for various vinyl monomers in order to prepare polymers with well defined molar mass and narrow dispersity. Preferably, polymerizations mediated by complexes of copper compounds and organocatalysts will be investigated. Synthesized polymers will be characterized by GPC and NMR. Polymerization techniques will be used also for modification of surfaces and synthesis of functional polymers with specific properties.



Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-MACHxA Macromolecular Chemistry