15. 8. 2020  19:14 Marcela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy: Riadená radikálová polymerizácia vinylových monomérov
Názov témy anglicky: Controlled Radical Polymerization of Vinyl Monomers
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Peter Rapta, DrSc., prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav prírodných a syntetických polymérov - FCHPT
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia:
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Anotácia:
S novými pokročilými technológiami rastú i požiadavky na vývoj nových polymérnych materiálov s vlastnosťami presne šitými na mieru pre špeciálne aplikácie. Štruktúru a architektúru polymérov a tým i vlastnosti polymérnych materiálov je možné kontrolovať pomocou tzv. kontrolovaných polymerizačných techník. Téma dizertačnej práce je zameraná na optimalizáciu podmienok (foto)polymerizácií pre rôzne vinylové monoméry, pre prípravu polymérov s dobre definovanou mólovou hmotnosťou a úzkou disperzitou. Prednostne sa budú študovať polymerizácie riadené komplexami bromidov medi a organokatalyzátormi. Súčasťou práce bude i charakterizácia polymérov pomocou chromatografických metód a NMR, ako i syntéza nových typov katalyzátorov a monomérov. Polymerizácie budú taktiež využité na modifikáciu povrchov a prípravu funčných polymérov so špecifickými vlastnosťami.
Anotácia anglicky: With the growing complexity of advanced technologies, the demand for tailored polymers for special applications has dramatically increased. Polymers with well-defined structure and required properties can be prepared using controlled polymerization techniques. The thesis will be focused on optimization of reaction conditions of (photo)polymerizations for various vinyl monomers in order to prepare polymers with well defined molar mass and narrow dispersity. Preferably, polymerizations mediated by complexes of copper compounds and organocatalysts will be investigated. Synthesized polymers will be characterized by GPC and NMR. Polymerization techniques will be used also for modification of surfaces and synthesis of functional polymers with specific properties.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-MACHxA makromolekulová chémia