22. 10. 2019  10:52 Sergej
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Využitie moderných polymerizačných techník pri cielenej modifikácii povrchov
Název tématu anglicky: Application of advanced polymerization techniques in surface engineering
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Externí vzdělávací instituce: Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Anotace: Modifikáciou povrchov je možné cielene upraviť povrchové vlastnosti. Moderné polymerizačné techniky umožňujú zavedenie požadovaných funkčných skupín na povrch materiálov a zároveň kontrolu hustoty a hrúbky polymérneho obalu, od ktorej závisí príspevok polymérneho obalu a modifikovaného jadra do celkových vlastností pripraveného hybridného materiálu. Radikálové polymerizácie majú množstvo výhod oproti iónovým polymerizáciam. Avšak bežné techniky z povrchu iniciovanej radikálovej polymerizácie používajú veľké množstvo katalyzátora, ktorý je potrebné pre určité aplikácie následne pracne odstraňovať. Cieľom dizertačnej práce je využitie moderných polymerizačných techník pracujúcich s ppm množstvami katalyzátora pre modifikáciu povrchov rôznych materiálov so širokým aplikačným potenciálom zahŕňajúcim i také oblasti, ktoré sú citlivé na prítomnosť anorganických katalyzátorov, ako napríklad biomedicína.
Anotace anglicky: The surface properties of materials can be tailored by surface modification. Modern polymeization techniques enable indroduction of desired functional groups onto the materials surface and at the same time control the polymer chains density and polymer shell thickness, what affects also contribution of the polymer shell into final properties of the hybrid material. Radical polymerizations have various advantages over ionic polymerizations. However, common techniques of surface initiated radical polymerization use high amount of catalyst with problematic purification of final polymers, especially when inorganic catalys is used. The aim of the thesis is to use the advanced polymerization techniques with only ppm amount of catalyst for modification of various surfaces with wide range of application potential including the areas, such as biomedicine, which can be sensitive to presence of inorganic catalyst.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-MACH makromolekulová chémia
D-MACHxA makromolekulová chémia