19. 10. 2019  16:47 Kristián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Využitie moderných polymerizačných techník pri cielenej modifikácii povrchov
Názov témy anglicky: Application of advanced polymerization techniques in surface engineering
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav prírodných a syntetických polymérov - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Modifikáciou povrchov je možné cielene upraviť povrchové vlastnosti. Moderné polymerizačné techniky umožňujú zavedenie požadovaných funkčných skupín na povrch materiálov a zároveň kontrolu hustoty a hrúbky polymérneho obalu, od ktorej závisí príspevok polymérneho obalu a modifikovaného jadra do celkových vlastností pripraveného hybridného materiálu. Radikálové polymerizácie majú množstvo výhod oproti iónovým polymerizáciam. Avšak bežné techniky z povrchu iniciovanej radikálovej polymerizácie používajú veľké množstvo katalyzátora, ktorý je potrebné pre určité aplikácie následne pracne odstraňovať. Cieľom dizertačnej práce je využitie moderných polymerizačných techník pracujúcich s ppm množstvami katalyzátora pre modifikáciu povrchov rôznych materiálov so širokým aplikačným potenciálom zahŕňajúcim i také oblasti, ktoré sú citlivé na prítomnosť anorganických katalyzátorov, ako napríklad biomedicína.
Anotácia anglicky: The surface properties of materials can be tailored by surface modification. Modern polymeization techniques enable indroduction of desired functional groups onto the materials surface and at the same time control the polymer chains density and polymer shell thickness, what affects also contribution of the polymer shell into final properties of the hybrid material. Radical polymerizations have various advantages over ionic polymerizations. However, common techniques of surface initiated radical polymerization use high amount of catalyst with problematic purification of final polymers, especially when inorganic catalys is used. The aim of the thesis is to use the advanced polymerization techniques with only ppm amount of catalyst for modification of various surfaces with wide range of application potential including the areas, such as biomedicine, which can be sensitive to presence of inorganic catalyst.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-MACH makromolekulová chémia
D-MACHxA makromolekulová chémia