Oct 14, 2019   5:21 p.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Využitie moderných polymerizačných techník pri cielenej modifikácii povrchov
Title of topic in English: Application of advanced polymerization techniques in surface engineering
State of topic: approved (prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Natural and Synthetic Polymers - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
External educational institution: Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Modifikáciou povrchov je možné cielene upraviť povrchové vlastnosti. Moderné polymerizačné techniky umožňujú zavedenie požadovaných funkčných skupín na povrch materiálov a zároveň kontrolu hustoty a hrúbky polymérneho obalu, od ktorej závisí príspevok polymérneho obalu a modifikovaného jadra do celkových vlastností pripraveného hybridného materiálu. Radikálové polymerizácie majú množstvo výhod oproti iónovým polymerizáciam. Avšak bežné techniky z povrchu iniciovanej radikálovej polymerizácie používajú veľké množstvo katalyzátora, ktorý je potrebné pre určité aplikácie následne pracne odstraňovať. Cieľom dizertačnej práce je využitie moderných polymerizačných techník pracujúcich s ppm množstvami katalyzátora pre modifikáciu povrchov rôznych materiálov so širokým aplikačným potenciálom zahŕňajúcim i také oblasti, ktoré sú citlivé na prítomnosť anorganických katalyzátorov, ako napríklad biomedicína.
Annotation in English: The surface properties of materials can be tailored by surface modification. Modern polymeization techniques enable indroduction of desired functional groups onto the materials surface and at the same time control the polymer chains density and polymer shell thickness, what affects also contribution of the polymer shell into final properties of the hybrid material. Radical polymerizations have various advantages over ionic polymerizations. However, common techniques of surface initiated radical polymerization use high amount of catalyst with problematic purification of final polymers, especially when inorganic catalys is used. The aim of the thesis is to use the advanced polymerization techniques with only ppm amount of catalyst for modification of various surfaces with wide range of application potential including the areas, such as biomedicine, which can be sensitive to presence of inorganic catalyst.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-MACH Macromolecular Chemistry
D-MACHxA Macromolecular Chemistry