Sep 16, 2019   10:29 p.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Syntéza amfifilných termoplastických elastomérov
Title of topic in English: Synthesis of amphiphilic thermoplastic elastomers
State of topic: approved (prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Natural and Synthetic Polymers - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
External educational institution: Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Téma dizertačnej práce je zameraná na syntézu blokových kopolymérov obsahujúcich okrem hydrofilného a hydrofóbneho bloku aj elastický blok za účelom zlepšenia elasticity finálnych materiálov. Kopolyméry sa použijú i na prípravu kompozitných materiálov s vratnou odozvou na svetlo, magnetické alebo elektrické pole. Za týmto účelom sa budú povrchy rôznych (nano)častíc modifikované polymérmi. Syntéza amfifilných blokových kopolymérov ako i modifikácia (nano)častíc sa uskutočná pomocou kontrolovaných polymerizačných techník. Bude sa študovať aj vplyv zloženia kopolymérov na morfológiu, mechanické vlastnosti a schopnosť odozvy na rôzne stimuly. Výsledné materiály môžu byť využité ako nosiče liečiv, umelé svaly, senzory, nanoreaktory alebo v rôznych inžinierskych aplikáciách.
Annotation in English: Well-defined amphiphilic block copolymers containing elastic block will be synthesized for improved mechanical properties of final solid materials. In addition to pure polymeric materials, composites possessing photoactuation, magneto- or electro-responsive properties will be synthesized as well. For these purpose surface modification of fillers will be performed. For synthesis of amphiphilic block copolymers as well as surface modification controlled radical and anionic ring-opening polymerization techniques will be applied. Effect of copolymers composition on morphology, mechanical and stimuli-responsive properties of the material will be thoroughly investigated. The final materials will be potentially applicable as drug delivery solid systems, artificial muscles, sensing devices, nanoreactors or in civil engineering applications.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-MACH Macromolecular Chemistry-- not entered -- -- not entered --
D-MACHxA Macromolecular Chemistry-- not entered -- -- not entered --