Sep 22, 2019   10:06 a.m. Móric
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Funkčné polyamidy z obnoviteľných monomérov
Title of topic in English: Functional polyamides from renewable monomers
State of topic: approved (prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Natural and Synthetic Polymers - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
External educational institution: Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Téma dizertačnej práce zahŕňa prípravu polyamidov polyadíciou diamínov s nenasýtenými butyrolaktónmi, ktoré je možné získať z biomasy. Pripravené polyamidy obsahujú hydroxylové skupiny, ktoré je možné následne využiť na ďalšiu funkcionalizáciu. Pripravia sa polyamidy s rôznymi diamínmi resp. polyamínmi a budú sa študovať vlastnosti pripravených polymérov. Taktiež sa bude študovať možnosť prípravy nanovlákenných materiálov elektrospiningom pripravených polyamidov a možnosť ich využitia pre naviazanie rôznych aktívnych látok. Štúdium degradácie polyamidov bude taktiež predmetom dizertačnej práce.
Annotation in English: Thesis project includes synthesis of polyamides by polyadition of biobased unsaturated butyrolactones. Prepared polyamides contain pendant hydroxyl groups, which can be used for further postfunctionalization reactions. Various diamines or polyamines will be used for preparation of the polyamides and their properties will be investigated. Possibility to prepare nanofibres from these polyamides by electrospining and ability to use these materials for bonding of various active compounds will be studied as well. Study of degradation of the polyamides will be also studied within the thesis.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-MACHxA Macromolecular Chemistry-- not entered -- -- not entered --
D-MACH Macromolecular Chemistry-- not entered -- -- not entered --