22. 8. 2019  7:28 Tichomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Funkčné polyamidy z obnoviteľných monomérov
Názov témy anglicky: Functional polyamides from renewable monomers
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav prírodných a syntetických polymérov - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Téma dizertačnej práce zahŕňa prípravu polyamidov polyadíciou diamínov s nenasýtenými butyrolaktónmi, ktoré je možné získať z biomasy. Pripravené polyamidy obsahujú hydroxylové skupiny, ktoré je možné následne využiť na ďalšiu funkcionalizáciu. Pripravia sa polyamidy s rôznymi diamínmi resp. polyamínmi a budú sa študovať vlastnosti pripravených polymérov. Taktiež sa bude študovať možnosť prípravy nanovlákenných materiálov elektrospiningom pripravených polyamidov a možnosť ich využitia pre naviazanie rôznych aktívnych látok. Štúdium degradácie polyamidov bude taktiež predmetom dizertačnej práce.
Anotácia anglicky: Thesis project includes synthesis of polyamides by polyadition of biobased unsaturated butyrolactones. Prepared polyamides contain pendant hydroxyl groups, which can be used for further postfunctionalization reactions. Various diamines or polyamines will be used for preparation of the polyamides and their properties will be investigated. Possibility to prepare nanofibres from these polyamides by electrospining and ability to use these materials for bonding of various active compounds will be studied as well. Study of degradation of the polyamides will be also studied within the thesis.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-MACHxA makromolekulová chémia-- nezadané -- -- nezadané --
D-MACH makromolekulová chémia-- nezadané -- -- nezadané --