Oct 21, 2019   2:26 a.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Nové polymérne a kompozitné materiály pre 3D tlač
Title of topic in English: Novel polymeric and composite materials for 3D printing
State of topic: approved (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Natural and Synthetic Polymers - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
External educational institution: Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Dizertačná práca bude zameraná na štúdium závislosti spracovateľnosti polymérnych a kompozitných materiálov pre 3D tlač a ich reologickými vlastnosťami a následný vývoj nových polymérnych a najmä kompozitných materiálov využitím anorganických alebo uhlíkových plnív kovalentne modifikovaných polymérnymi reťazcami. Reologické vlastnosti nových pripravených materiálov budú zhodnotené vzhľadom na ich vhodnosť pre 3D printing Následne sa budú študovať i fyzikálne vlastnosti materiálov pripravených 3D printingom. Štúdium sa uskutoční v rámci spoločného doktorandského programu medzi Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou Tomáša Batu v Zlíne.
Annotation in English: The thesis project is focused on the study of dependence of processing properties of polymeric and composite materials in 3D printing on the rheological properties and subsequent development of new polymeric and especially composite materials using inorganic or carbon fillers covalently modified by polymeric chains. Rheological properties of the new prepared materials will be evaluated from the point of view of their suitability for 3D printing. Subsequently physical properties of the materials prepared by 3D printing will be investigated. The studies will be perfomed within joint PhD program between Slovak Technical Universtity in Bratislava and Tomas Bata University in Zlin.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-TPOLMI Technology of Polymer Materials
D-TPOLMIxA Technology of Polymer Materials