17. 8. 2019  23:29 Milica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Nové polymérne a kompozitné materiály pre 3D tlač
Názov témy anglicky: Novel polymeric and composite materials for 3D printing
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav prírodných a syntetických polymérov - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Dizertačná práca bude zameraná na štúdium závislosti spracovateľnosti polymérnych a kompozitných materiálov pre 3D tlač a ich reologickými vlastnosťami a následný vývoj nových polymérnych a najmä kompozitných materiálov využitím anorganických alebo uhlíkových plnív kovalentne modifikovaných polymérnymi reťazcami. Reologické vlastnosti nových pripravených materiálov budú zhodnotené vzhľadom na ich vhodnosť pre 3D printing Následne sa budú študovať i fyzikálne vlastnosti materiálov pripravených 3D printingom. Štúdium sa uskutoční v rámci spoločného doktorandského programu medzi Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou Tomáša Batu v Zlíne.
Anotácia anglicky: The thesis project is focused on the study of dependence of processing properties of polymeric and composite materials in 3D printing on the rheological properties and subsequent development of new polymeric and especially composite materials using inorganic or carbon fillers covalently modified by polymeric chains. Rheological properties of the new prepared materials will be evaluated from the point of view of their suitability for 3D printing. Subsequently physical properties of the materials prepared by 3D printing will be investigated. The studies will be perfomed within joint PhD program between Slovak Technical Universtity in Bratislava and Tomas Bata University in Zlin.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-TPOLMIxA technológia polymérnych materiálov-- nezadané -- -- nezadané --
D-TPOLMI technológia polymérnych materiálov-- nezadané -- -- nezadané --