16. 10. 2019  22:55 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Štúdium štruktúry a vlastností vlákien z biodegradovateľných polymérov
Názov témy anglicky: Study of structure and properties of fibres from biodegradable polymers
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD., prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Anotácia: Na prípravu textilných i technických vlákien sa stále v prevažnej miere používajú syntetické polyméry. Pokles fosílnych zdrojov pre ich syntézu však podmieňuje hľadať alternatívu k týmto materiálom. Ekologickou alternatívou k syntetickým polymérom sa stávajú biodegradovateľné polyméry z obnoviteľných zdrojov surovín. V rámci tejto práce sa preto bude doktorand zameriavať na prípravu vlákien z biodegradovateľných polymérov z obnoviteľných zdrojov a ich využiteľnosť v textilných prípadne v technických aplikáciách. U pripravených vlákien bude študovaný vplyv podmienok prípravy na ich nadmolekulovú a morfologickú štruktúru a vlastnosti.
Anotácia anglicky: The synthetic polymers are still predominantly used for the preparation of textile as well as technical fibres. A decrease of fossil sources for their synthesis is the basis of search of their alternative. The biodegradable polymers from renewable sources are an ecological alternative to synthetic polymers. This dissertation work will be focused on the preparation of fibres from biodegradable polymers from renewable sources and on the utilization in textile as well as technical applications. The influence of prepared conditions on supermolecular and morphological structure and properties of prepared fibres will study.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TPOLMI technológia polymérnych materiálov
D-MACH makromolekulová chémia