Oct 19, 2019   6:21 a.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Proteíny tepelného šoku (HSP) a ich vzťah k bunkovej signalizácii v srdcových bunkách po účinkoch stresového podnetu.
Title of topic in English: Heat stress proteins (HSP) and their relation to cellular signaling during responses of cardiac cells to stress conditions.
State of topic: approved (prof. Ing. Albert Breier, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: RNDr. Miroslav Barančík, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: RNDr. Miroslav Barančík, CSc.
External educational institution: Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied
Annotation: Proteíny tepelného šoku (HSP) sú aktivované v odpovediach buniek na stresové podnety. Sú zahrnuté v skladaní proteínov, ich zhromažďovaní, translokácii aj degradácii a podieľajú sa na stabilizácií proteínov a membrán. HSP majú významnú úlohu aj v odpovediach a adaptácii srdcových buniek na patologické stresové podnety spojené s účinkami doxorubicínu, rozvojom diabetu a hypertenzie. Na ovplyvňovaní funkcie a hladín HSP sa významným spôsobom podieľa aj bunková redoxná signalizácia, ktorej súčasťou je dráha Nrf2.
Annotation in English: Heat stress proteins (HSPs) are activated in responses of cells to stress conditions. These proteins are involved in proteins folding, their accumulation, translocation, and degradation. Moreover, HSPs participate on proteins and membrane stabilization. HSPs play an important role also in responses and adaptation of cardiac cells to pathological stress conditions associated with effects of doxorubicin as well as with diabetes and hypertension development. Important role in modulation of function and levels of HSPs plays cellular redox signalling mediated by Nrf2 pathway.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-BICH Biochemistry