18. 10. 2019  14:04 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Proteíny tepelného šoku (HSP) a ich vzťah k bunkovej signalizácii v srdcových bunkách po účinkoch stresového podnetu.
Názov témy anglicky: Heat stress proteins (HSP) and their relation to cellular signaling during responses of cardiac cells to stress conditions.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Albert Breier, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: RNDr. Miroslav Barančík, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: RNDr. Miroslav Barančík, CSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Proteíny tepelného šoku (HSP) sú aktivované v odpovediach buniek na stresové podnety. Sú zahrnuté v skladaní proteínov, ich zhromažďovaní, translokácii aj degradácii a podieľajú sa na stabilizácií proteínov a membrán. HSP majú významnú úlohu aj v odpovediach a adaptácii srdcových buniek na patologické stresové podnety spojené s účinkami doxorubicínu, rozvojom diabetu a hypertenzie. Na ovplyvňovaní funkcie a hladín HSP sa významným spôsobom podieľa aj bunková redoxná signalizácia, ktorej súčasťou je dráha Nrf2.
Anotácia anglicky: Heat stress proteins (HSPs) are activated in responses of cells to stress conditions. These proteins are involved in proteins folding, their accumulation, translocation, and degradation. Moreover, HSPs participate on proteins and membrane stabilization. HSPs play an important role also in responses and adaptation of cardiac cells to pathological stress conditions associated with effects of doxorubicin as well as with diabetes and hypertension development. Important role in modulation of function and levels of HSPs plays cellular redox signalling mediated by Nrf2 pathway.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-BICH biochémia