Jan 24, 2020   2:18 a.m. Timotej
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Použitie heterogénnych katalyzátorov pre prípravu pokročilých motorových palív z rastlinných olejov
Title of topic in English: Utilization of heterogeneous catalysts for the preparation of advanced motor fuels
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Annotation: Za podmienok hydrogenačného krakovania rastlinných olejov bez prítomnosti katalyzátora vzniká zmes alkánov, cykloalkánov a aromátov, ako aj veľké množstvo voľných mastných kyselín. Heterogénny katalyzátor hrá nezastupiteľnú úlohu v procese eliminácie kyslíka z triacylglycerolov pri ich premene na uhľovodíkové palivo, vplýva na reakčný mechanizmus a zloženie produktov. Proces môže prebiehať bez alebo v prítomnosti vodíka v širokom intervale pracovných tlakov a teplôt. V oblasti prípravy kvapalných uhľovodíkových palív z rastlinných olejov a živočíšnych tukov sa uskutočňuje intenzívny výskum a testuje sa široká škála rôznych typov katalyzátorov a rôznych reakčných podmienok. Veľa výskumníkov skúma takzvaný "samostatný" proces, pri ktorom sa prírodné triacylglyceridy hydrogenačne prepracujú bez miešania s ropnými frakciami, ale skúmajú sa aj možnosti koprocesu rastlinných olejov a ropných frakcií. V dizertačnej práci sa budú hľadať vhodné katalyzátory a reakčné podmienky pre prípravu pokročilých motorových palív z netradičnej olejnatej rastliny Camelina sativa.
Annotation in English: Under conditions of hydrogenation cracking of vegetable oils in the absence of a catalyst, a mixture of alkanes, cycloalkanes and aromatics as well as a large amount of free fatty acids is formed. Heterogeneous catalyst plays an irreplaceable role in the process of oxygen elimination from triacylglycerides when converted to hydrocarbon fuel, affecting the reaction mechanism and product composition. The process can be carried out without or in the presence of hydrogen over a wide range of working pressures and temperatures. In the field of preparing liquid hydrocarbon fuels from vegetable oils and animal fats, intensive research is carried out and a wide variety of different types of catalysts and various reaction conditions are tested. Many researchers are investigating the so-called "stand-alone" process in which natural triacylglycerides are hydrogenated without mixing with oil fractions, but also the possibilities of coprocessing of vegetable oils and oil fractions is studied. In the dissertation, suitable catalysts and reaction conditions for the preparation of advanced motor fuels from the non-traditional oilseed Camelina sativa will be sought.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-OTTP Organic Technology and Technology of Fuels
D-OTTPxA Organic Technology and Technology of Fuels