9. 12. 2019  11:54 Izabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Použitie heterogénnych katalyzátorov pre prípravu pokročilých motorových palív z rastlinných olejov
Názov témy anglicky: Utilization of heterogeneous catalysts for the preparation of advanced motor fuels
Stav témy: schválené (prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Anotácia: Za podmienok hydrogenačného krakovania rastlinných olejov bez prítomnosti katalyzátora vzniká zmes alkánov, cykloalkánov a aromátov, ako aj veľké množstvo voľných mastných kyselín. Heterogénny katalyzátor hrá nezastupiteľnú úlohu v procese eliminácie kyslíka z triacylglycerolov pri ich premene na uhľovodíkové palivo, vplýva na reakčný mechanizmus a zloženie produktov. Proces môže prebiehať bez alebo v prítomnosti vodíka v širokom intervale pracovných tlakov a teplôt. V oblasti prípravy kvapalných uhľovodíkových palív z rastlinných olejov a živočíšnych tukov sa uskutočňuje intenzívny výskum a testuje sa široká škála rôznych typov katalyzátorov a rôznych reakčných podmienok. Veľa výskumníkov skúma takzvaný "samostatný" proces, pri ktorom sa prírodné triacylglyceridy hydrogenačne prepracujú bez miešania s ropnými frakciami, ale skúmajú sa aj možnosti koprocesu rastlinných olejov a ropných frakcií. V dizertačnej práci sa budú hľadať vhodné katalyzátory a reakčné podmienky pre prípravu pokročilých motorových palív z netradičnej olejnatej rastliny Camelina sativa.
Anotácia anglicky: Under conditions of hydrogenation cracking of vegetable oils in the absence of a catalyst, a mixture of alkanes, cycloalkanes and aromatics as well as a large amount of free fatty acids is formed. Heterogeneous catalyst plays an irreplaceable role in the process of oxygen elimination from triacylglycerides when converted to hydrocarbon fuel, affecting the reaction mechanism and product composition. The process can be carried out without or in the presence of hydrogen over a wide range of working pressures and temperatures. In the field of preparing liquid hydrocarbon fuels from vegetable oils and animal fats, intensive research is carried out and a wide variety of different types of catalysts and various reaction conditions are tested. Many researchers are investigating the so-called "stand-alone" process in which natural triacylglycerides are hydrogenated without mixing with oil fractions, but also the possibilities of coprocessing of vegetable oils and oil fractions is studied. In the dissertation, suitable catalysts and reaction conditions for the preparation of advanced motor fuels from the non-traditional oilseed Camelina sativa will be sought.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-OTTP organická technológia a technológia palív
D-OTTPxA organická technológia a technológia palív