4. 6. 2020  1:29 Lenka
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Antimikrobiální a jiné úpravy povrchů
Název tématu anglicky:
Antimicrobial and other modifications of surfaces
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Peter Rapta, DrSc., prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
RNDr. Dmitrij Bondarev, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Externí vzdělávací instituce:
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Anotace:
V súčasnosti je veľkým problémom úplná lebo zvýšená rezistencia baktérií a ďalších mikroorganizmov na antibiotika a niektorá dezinfekčná činidlá. Jednou z možností je úprava povrchov, ktoré sú v kontakte s patogénnym prostredím. Takými úpravami môžu byť pokrývanie povrchov rôznymi metódami. V tejto práci bude cieľom vyvinúť alternatívne lacné a robustné metódy polymerizácií z povrchov lebo na povrchu. Polymérna vrstva bude slúžiť k depozícii antimikrobiálnych činidiel a/lebo bude sama slúžiť ako antimikrobiálna vrstva. Tiež môže slúžiť ako vrstva zabraňujúca prichyteniu bio-filmov. Typický povrchovo upravovaný materiál je PVC, polyuretany, polyamidy nebo polysiloxany. Cieľom je naviazať na povrchy iniciátory polymerizácií (foto-ATRP ako vhodná metóda) a lebo polymerizovať v prítomnosti upravovaného povrchu tak, aby sa vzniknuté reťazce viazali na povrch. Typické polyméry pre nadväzovanie by boli poly(met)akryláty s rôznymi bočnými skupinami. Antimikrobiálnych účinkov je možno dosahovať využitím kvarterních amínov (kvarternizácia naviazaných polymérov), zapojením fotoaktivných štruktúr (grafén-oxid, kvantové bodky) lebo anorganických činidiel (striebro, meď v rôznych formách). Polymérne vrstvy budú porovnané s inými metódami úprav povrchov.
Anotace anglicky:
Increased or absolute resistance of bacteria or other microorganisms to antibiotics and some disinfection agents is one of the major problems nowadays. One of the possibilities is to perform a modification of surfaces, which are in contact with pathogenic environment. Such modifications can be covering of surfaces by various methods. In this study, the aim is to develop alternative cheap and robust methods of from-surface polymerizations or polymerizations on surfaces. Polymer layer should either be a carrier of antimicrobial agents or be antimicrobialy active itself. Such a layer can also act as the antifouling protection. Typical plastics which surface is to be modified is PVC, polyurathanes, polyamides or polysiloxanes. The aim is to graft polymerization (photo-ATRP is suitable method) initiators on the surface or to polymerize in the presence of the surface in order to attach created chains on the surface. Typical polymers to be grafted are poly(meth)acrylates with various side groups. Antimicrobial properties are achievable by quaternary amines (quaternization of grafted polymers), attachment of photo-active species (graphene oxide or quantum dots) or inorganic species (copper, silver in various forms). Polymer layers will be compared with other concepts in surface modification.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-MACH makromolekulová chémia
D-MACHxA makromolekulová chémia