Jun 4, 2020   1:23 p.m. Lenka
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Antimikrobiální a jiné úpravy povrchů
Title of topic in English:
Antimicrobial and other modifications of surfaces
State of topic:
approved (prof. Ing. Peter Rapta, DrSc., prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: RNDr. Dmitrij Bondarev, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department:
Institute of Natural and Synthetic Polymers - FCFT
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
External educational institution: Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: V súčasnosti je veľkým problémom úplná lebo zvýšená rezistencia baktérií a ďalších mikroorganizmov na antibiotika a niektorá dezinfekčná činidlá. Jednou z možností je úprava povrchov, ktoré sú v kontakte s patogénnym prostredím. Takými úpravami môžu byť pokrývanie povrchov rôznymi metódami. V tejto práci bude cieľom vyvinúť alternatívne lacné a robustné metódy polymerizácií z povrchov lebo na povrchu. Polymérna vrstva bude slúžiť k depozícii antimikrobiálnych činidiel a/lebo bude sama slúžiť ako antimikrobiálna vrstva. Tiež môže slúžiť ako vrstva zabraňujúca prichyteniu bio-filmov. Typický povrchovo upravovaný materiál je PVC, polyuretany, polyamidy nebo polysiloxany. Cieľom je naviazať na povrchy iniciátory polymerizácií (foto-ATRP ako vhodná metóda) a lebo polymerizovať v prítomnosti upravovaného povrchu tak, aby sa vzniknuté reťazce viazali na povrch. Typické polyméry pre nadväzovanie by boli poly(met)akryláty s rôznymi bočnými skupinami. Antimikrobiálnych účinkov je možno dosahovať využitím kvarterních amínov (kvarternizácia naviazaných polymérov), zapojením fotoaktivných štruktúr (grafén-oxid, kvantové bodky) lebo anorganických činidiel (striebro, meď v rôznych formách). Polymérne vrstvy budú porovnané s inými metódami úprav povrchov.
Annotation in English:
Increased or absolute resistance of bacteria or other microorganisms to antibiotics and some disinfection agents is one of the major problems nowadays. One of the possibilities is to perform a modification of surfaces, which are in contact with pathogenic environment. Such modifications can be covering of surfaces by various methods. In this study, the aim is to develop alternative cheap and robust methods of from-surface polymerizations or polymerizations on surfaces. Polymer layer should either be a carrier of antimicrobial agents or be antimicrobialy active itself. Such a layer can also act as the antifouling protection. Typical plastics which surface is to be modified is PVC, polyurathanes, polyamides or polysiloxanes. The aim is to graft polymerization (photo-ATRP is suitable method) initiators on the surface or to polymerize in the presence of the surface in order to attach created chains on the surface. Typical polymers to be grafted are poly(meth)acrylates with various side groups. Antimicrobial properties are achievable by quaternary amines (quaternization of grafted polymers), attachment of photo-active species (graphene oxide or quantum dots) or inorganic species (copper, silver in various forms). Polymer layers will be compared with other concepts in surface modification.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-MACH Macromolecular Chemistry
D-MACHxA Macromolecular Chemistry