19. 8. 2019  19:06 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Možnosti odstraňovania farmaceutík na čistiarni odpadových vôd
Názov témy anglicky: Possibilities for pharmaceutical removal on wastewater treatment plant
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Anotácia: Dizertačná práca bude zameraná na odstraňovanie vybraných mikropolutantov, hlavne liečiv, na komunálnych ČOV. Budú charakterizované jednotlivé materiálové toky liečiv v každom technologickom stupni (vstupná odpadová voda, usadzovacia nádrž, biologický stupen, kalové hospodárstvo a pod.). Špeciálne zameranie bude venované stupňom kalového hospodárstva a termickým procesom spracovania kalov (stabilizácia, odvodňovanie, sušenie, pyrolýza a pod.)
Anotácia anglicky: The dissertation will be aimed at elimination of selected micropollutants (mainly pharmaceuticals) on municipal WWTP. Efficiency of elimination will be characterized by individual material flows in each technological stage (wastewater inlet, settling tank, activated sludge process, sludge processing, etc.). Special focus will be devoted to pharmaceutical removal in the individual stages of mechanical and thermal processes of sludge treatment (stabilisation, dewatering, drying, pyrolysis, etc.).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-CHZPR chémia a technológia životného prostredia-- nezadané -- -- nezadané --