23. 9. 2020  15:35 Zdenka
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Spektrálne vlastnosti mikrobiálnej kontaminácie objektov kultúrneho dedičstva na papierových nosičoch
Název tématu anglicky: Spectral Properties of Microbiological Contamination of Cultural Heritage Objects of Paper Cariers
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Archívne dokumenty, knihy, fotografie a ďalšie objekty kultúrneho dedičstva na papierových nosičoch sú často napadnuté a znečistené mikroorganizmami. Na identifikáciu takéhoto znečistenia a diagnostiku dekontaminácie sú potrebné účinné monitorovacie metódy. Práca bude zameraná na štúdium modelových systémov mikrobiálnej kontaminácie papiera a ich spektrálnych vlastností v oblastiach IČ, vrátane Ramanovej spektroskopie, a UV-Vis-NIR, overenie získaných výsledkov na reálnych systémoch s cieľom využitia týchto metód na monitorovanie objektov kultúrneho dedičstva na papierových nosičoch.
Anotace anglicky: Archive documents, books, photographs and other objects of cultural heritage on paper carriers are often deteriorated and contaminated by microorganisms. Identification of such contamination and diagnostic of its removal require powerful monitoring methods. This thesis will be oriented on study of spectral properties of model systems of microbial contamination of paper in the IR, including Raman spectroscopy, and UV-Vis-NIR ranges, validation of obtained results on real systems with the aim to utilize these methods for monitoring of objects of cultural heritage on paper carries.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-OMOD ochrana materiálov a objektov dedičstva