14. 8. 2020  10:45 Mojmír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy: Spektrálne vlastnosti mikrobiálnej kontaminácie objektov kultúrneho dedičstva na papierových nosičoch
Názov témy anglicky: Spectral Properties of Microbiological Contamination of Cultural Heritage Objects of Paper Cariers
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Archívne dokumenty, knihy, fotografie a ďalšie objekty kultúrneho dedičstva na papierových nosičoch sú často napadnuté a znečistené mikroorganizmami. Na identifikáciu takéhoto znečistenia a diagnostiku dekontaminácie sú potrebné účinné monitorovacie metódy. Práca bude zameraná na štúdium modelových systémov mikrobiálnej kontaminácie papiera a ich spektrálnych vlastností v oblastiach IČ, vrátane Ramanovej spektroskopie, a UV-Vis-NIR, overenie získaných výsledkov na reálnych systémoch s cieľom využitia týchto metód na monitorovanie objektov kultúrneho dedičstva na papierových nosičoch.
Anotácia anglicky: Archive documents, books, photographs and other objects of cultural heritage on paper carriers are often deteriorated and contaminated by microorganisms. Identification of such contamination and diagnostic of its removal require powerful monitoring methods. This thesis will be oriented on study of spectral properties of model systems of microbial contamination of paper in the IR, including Raman spectroscopy, and UV-Vis-NIR ranges, validation of obtained results on real systems with the aim to utilize these methods for monitoring of objects of cultural heritage on paper carries.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-OMOD ochrana materiálov a objektov dedičstva