Oct 21, 2019   5:28 a.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Štúdium spektrálnych vlastností grafických štruktúr súčasných dokumentov
Title of topic in English: Study of spectral properties of graphical structures of contemporary document
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Annotation: Dokumenty, ktoré vznikli v nedávnej dobe, sa považujú za najnovšie objekty kultúrneho dedičstva, preto im treba venovať pozornosť skôr, ako začnú podliehať starnutiu a poškodeniu. Práca bude zameraná na štúdium modelových systémov súčasných dokumentov na papierových nosičoch vytvorených rukou rôznymi písacími prostriedkami, a dokumentov pripravených inkjetovými a laserovými tlačiarňami so zameraním na zmeny spektrálnych vlastností v oblastiach IČ, vrátane Ramanovej spektroskopie, a UV-Vis-NIR počas degradácie a starnutia.
Annotation in English: Documents created recently are considered to be contemporary objects of cultural heritage, so they need to be addressed before they become subject to aging and damage. This theses will be oriented on study of model systems of contemporary documents on paper carriers hand-written using various writing means as well as documents prepared by inkjet and laser printers focusing on spectral properties in IR, including Raman spectroscopy, and UV-Vis-NIR during degradation and aging.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-OMOD Conservation of Heritage Materials and Objects