21. 9. 2019  5:23 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Štúdium spektrálnych vlastností grafických štruktúr súčasných dokumentov
Názov témy anglicky: Study of spectral properties of graphical structures of contemporary document
Stav témy: schválené (prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Anotácia: Dokumenty, ktoré vznikli v nedávnej dobe, sa považujú za najnovšie objekty kultúrneho dedičstva, preto im treba venovať pozornosť skôr, ako začnú podliehať starnutiu a poškodeniu. Práca bude zameraná na štúdium modelových systémov súčasných dokumentov na papierových nosičoch vytvorených rukou rôznymi písacími prostriedkami, a dokumentov pripravených inkjetovými a laserovými tlačiarňami so zameraním na zmeny spektrálnych vlastností v oblastiach IČ, vrátane Ramanovej spektroskopie, a UV-Vis-NIR počas degradácie a starnutia.
Anotácia anglicky: Documents created recently are considered to be contemporary objects of cultural heritage, so they need to be addressed before they become subject to aging and damage. This theses will be oriented on study of model systems of contemporary documents on paper carriers hand-written using various writing means as well as documents prepared by inkjet and laser printers focusing on spectral properties in IR, including Raman spectroscopy, and UV-Vis-NIR during degradation and aging.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-OMOD ochrana materiálov a objektov dedičstva-- nezadané -- -- nezadané --