Oct 21, 2019   2:27 p.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Nové polymérne kompozity s plnivami na báze MXénov
Title of topic in English: New polymeric composites with MXenes-based fillers
State of topic: approved (prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Ing. Mária Omastová, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Natural and Synthetic Polymers - FCFT
Max. no. of students: 5
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Mária Omastová, DrSc.
External educational institution: Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Cieľom PhD. práce bude príprava nových typov elektricky vodivých polymérnych kompozitov. Do transparentných polymérov sa ako plnivo zabezpečujúce vodivosť pripravených kompozitov bude pridávať nový typ materiálov, MXény. MXény sú dvojrozmerné anorganické materiály, ktoré boli objavené v roku 2011 na Drexel University vo Philadelphii, USA a majú vlastnosti zaujímavé pre rôzne aplikácie. Pripravené kompozity majú potencionálne využitie pre solárne články, vodivé textílie alebo senzory. Prvá časť práce bude zameraná na výber vhodných polymérov a prípravu kompozitov zamiešaním v tavenine. V ďalšej časti sa budú pripravovať kompozity inými metódami. Pripravené materiály sa budú charakterizovať rôznymi technikami, so zameraním na testovanie ich mechanických a elektrických vlastností. Táto práca bude súčasťou medzinárodného projektu H2020 – NANO2DAY a PhD. študent časť práce vykoná na spolupracujúcich pracoviskách a univerzitách v zahraničí.
Annotation in English: The aim of Ph.D. thesis will be the preparation of new types of electrically conductive polymer composites. Transparent polymeric matrices will be mixed with a new type of materials, MXenes, as fillers providing electrical conductivity of prepared composites. MXenes are 2D inorganic materials, which were discovered in 2011 at Drexel University in Philadelphia, USA, and have interesting features for many applications. Prepared composites can be potentially used in solar cells, conductive textiles or sensors. The first part of work will be focused on selection suitable polymers and preparation of composites by melt mixing. In the next step, composites with different methods will be prepared for comparison. Prepared materials will be characterized by different techniques, focused on testing of mechanical and electrical properties. PhD thesis will be a part of international project H2020 – NANO2DAY and part of the Ph.D. student work will be done in cooperation institutes and universities abroad.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-MACH Macromolecular Chemistry
D-MACHxA Macromolecular Chemistry