19. 8. 2019  2:35 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Nové polymérne kompozity s plnivami na báze MXénov
Názov témy anglicky: New polymeric composites with MXenes-based fillers
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Mária Omastová, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav prírodných a syntetických polymérov - FCHPT
Max. počet študentov: 5
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Mária Omastová, DrSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Cieľom PhD. práce bude príprava nových typov elektricky vodivých polymérnych kompozitov. Do transparentných polymérov sa ako plnivo zabezpečujúce vodivosť pripravených kompozitov bude pridávať nový typ materiálov, MXény. MXény sú dvojrozmerné anorganické materiály, ktoré boli objavené v roku 2011 na Drexel University vo Philadelphii, USA a majú vlastnosti zaujímavé pre rôzne aplikácie. Pripravené kompozity majú potencionálne využitie pre solárne články, vodivé textílie alebo senzory. Prvá časť práce bude zameraná na výber vhodných polymérov a prípravu kompozitov zamiešaním v tavenine. V ďalšej časti sa budú pripravovať kompozity inými metódami. Pripravené materiály sa budú charakterizovať rôznymi technikami, so zameraním na testovanie ich mechanických a elektrických vlastností. Táto práca bude súčasťou medzinárodného projektu H2020 – NANO2DAY a PhD. študent časť práce vykoná na spolupracujúcich pracoviskách a univerzitách v zahraničí.
Anotácia anglicky: The aim of Ph.D. thesis will be the preparation of new types of electrically conductive polymer composites. Transparent polymeric matrices will be mixed with a new type of materials, MXenes, as fillers providing electrical conductivity of prepared composites. MXenes are 2D inorganic materials, which were discovered in 2011 at Drexel University in Philadelphia, USA, and have interesting features for many applications. Prepared composites can be potentially used in solar cells, conductive textiles or sensors. The first part of work will be focused on selection suitable polymers and preparation of composites by melt mixing. In the next step, composites with different methods will be prepared for comparison. Prepared materials will be characterized by different techniques, focused on testing of mechanical and electrical properties. PhD thesis will be a part of international project H2020 – NANO2DAY and part of the Ph.D. student work will be done in cooperation institutes and universities abroad.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-MACH makromolekulová chémia-- nezadané -- -- nezadané --
D-MACHxA makromolekulová chémia-- nezadané -- -- nezadané --