21. 10. 2019  21:50 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Štruktúra a vlastnosti komplexov mangánu so Schiffovými bázami
Názov témy anglicky: Structure and properties of manganese complexes of Schiff bases
Stav témy: schválené (prof. Ing. Marian Koman, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.
Anotácia: Literárna reserš, analýza získaných výsledkov, výber objektov dizertačnej práce. Príprava vhodných Schiffových báz. Syntéza nových komplexov mangánu so Schiffovými bázami ako ligandami. Pripravené zlúčeniny sa budú charakterizovať spektrálnymi metódami, magnetochemicky, rtg. štruktúrnou analýzou a metódami kvantovej kryštalografie.
Anotácia anglicky: The search in current literature, the analysis of obtained data, selecting targets and aims of thesis. The synthesis of Schiff bases as suitable ligands. The synthesis of new manganese complexes with Schiff base ligands. The prepared compounds will be charactezed by methods of spectroscopy, magnetochemistry, X-ray structural analysis and methods of quantum crystallography.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ANCH anorganická chémia