Oct 18, 2019   6:03 a.m. Lukáš
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Celoprevádzková optimalizácia a prediktívne riadenie v ropnej rafinérii
Title of topic in English: Site-wide Optimization and Advanced Control in an Oil Refinery
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Information Engineering and Process Control - IIEAM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Annotation: Ekonomické tlaky vyžadujú väčšiu flexibilitu prevádzok ropných rafinérií vyúsťujúcich v spracovávanie rôznorodej kvality suroviny. Rôzna kvalita suroviny znamená rôzne prevádzkové podmienky vo výrobných jednotkách. Aby sa dosiahla efektívnosť prevádzky, výrobné jednotky musia byť manažované integrovane. Vo väčšine rafinérií sa používajú plánovacie nástroje na určenie cieľov výroby berúc do úvahy cenu produktov a zákaznícke objednávky. Kvôli integrovanému charakteru prevádzky je však možné dosiahnuť stanovené ciele viacerými výrobnými cestami. Cieľom práce je preto vývoj metód na vybratie efektívnych výrobných ciest v reálnom čase. Efektívnosť bude meraná na základe vhodne zvolených Kľúčových ukazovateľov výkonnosti (angl. KPI). Takisto musí byť zaistené aby výrobné jednotky dosiahli zvolené úrovne KPI. Ďalším cieľom práce je preto systematická transformácia KPI na technické premenné (napr. čistota produktov) a zavedenie riadenia týchto premenných pomocou pokročilých riadiacich algoritmov. Navrhnutá téma je spracovávaná v spolupráci s priemyselným partnerom. Práca by mala dosiahnuť akceptáciu navrhovaného riešenia manažmentom podniku a operátormi.
Annotation in English: Economic pressures require higher flexibility in operation of oil refineries, resulting in e.g. processing varying feedstocks. Different feedstocks mean varying operating conditions in the production units. To operate efficiently, the units must be controlled and operated in an integrated fashion. High-level planning tools are usually deployed to set productions targets considering product prices and customer orders. These targets can be, however, fulfilled using various production paths due to the integrated nature of the site. The goal of thesis will be developing methodology for selecting the most energy-efficient production path in real-time. This will be done using dedicated Key Performance Indicators (KPIs). It must also be ensured that the production units fulfill these tasks. Thus, the second aim of thesis is to transform the KPIs into a set of technical variables (e.g. streams purity) in a systematic way and to introduce these values into the advanced process controllers of the production units. The considered work is carried out in a cooperation with an industrial partner. Acceptance of the proposed solution with plant managers and operators should be achieved.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-RP Process Control
D-RPxA Process Control