18. 10. 2019  10:23 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Celoprevádzková optimalizácia a prediktívne riadenie v ropnej rafinérii
Názov témy anglicky: Site-wide Optimization and Advanced Control in an Oil Refinery
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov - ÚIAM FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Anotácia: Ekonomické tlaky vyžadujú väčšiu flexibilitu prevádzok ropných rafinérií vyúsťujúcich v spracovávanie rôznorodej kvality suroviny. Rôzna kvalita suroviny znamená rôzne prevádzkové podmienky vo výrobných jednotkách. Aby sa dosiahla efektívnosť prevádzky, výrobné jednotky musia byť manažované integrovane. Vo väčšine rafinérií sa používajú plánovacie nástroje na určenie cieľov výroby berúc do úvahy cenu produktov a zákaznícke objednávky. Kvôli integrovanému charakteru prevádzky je však možné dosiahnuť stanovené ciele viacerými výrobnými cestami. Cieľom práce je preto vývoj metód na vybratie efektívnych výrobných ciest v reálnom čase. Efektívnosť bude meraná na základe vhodne zvolených Kľúčových ukazovateľov výkonnosti (angl. KPI). Takisto musí byť zaistené aby výrobné jednotky dosiahli zvolené úrovne KPI. Ďalším cieľom práce je preto systematická transformácia KPI na technické premenné (napr. čistota produktov) a zavedenie riadenia týchto premenných pomocou pokročilých riadiacich algoritmov. Navrhnutá téma je spracovávaná v spolupráci s priemyselným partnerom. Práca by mala dosiahnuť akceptáciu navrhovaného riešenia manažmentom podniku a operátormi.
Anotácia anglicky: Economic pressures require higher flexibility in operation of oil refineries, resulting in e.g. processing varying feedstocks. Different feedstocks mean varying operating conditions in the production units. To operate efficiently, the units must be controlled and operated in an integrated fashion. High-level planning tools are usually deployed to set productions targets considering product prices and customer orders. These targets can be, however, fulfilled using various production paths due to the integrated nature of the site. The goal of thesis will be developing methodology for selecting the most energy-efficient production path in real-time. This will be done using dedicated Key Performance Indicators (KPIs). It must also be ensured that the production units fulfill these tasks. Thus, the second aim of thesis is to transform the KPIs into a set of technical variables (e.g. streams purity) in a systematic way and to introduce these values into the advanced process controllers of the production units. The considered work is carried out in a cooperation with an industrial partner. Acceptance of the proposed solution with plant managers and operators should be achieved.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-RP riadenie procesov
D-RPxA riadenie procesov