Oct 20, 2019   3:35 a.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biotechnology (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Príprava bioanalytických zariadení použiteľných v glykomike s využitím nanotechnológií
Title of topic in English: Nanotechnology-driven construction of bioanalytical devices applicable in glycomics
State of topic: approved (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Ing. Ján Tkáč, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biotechnology - FCFT
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Ján Tkáč, DrSc.
External educational institution: Institute of Chemistry of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: V práci pôjde o aplikáciu rôznych typov nanomateriálov na zvýšenie citlivosti detekcie pomocou optickej a elektrochemickej detekčnej platformy. Takéto zariadenia budú konštruované s použitím imobilizovaných glykánov, protilátok, komerčne dostupných lektínov, umelých / rekombinantných lektínov a rôznych modulov viažucich glykánu vyvinutých v rámci spolupráce s viacerými partnermi. Budú skúmané dva rôzne protokoly optických testov, ako je modifikovaná ELISA alebo testy vo formáte tehotenských. V prípade elektrochemickej detekčnej platformy sa budú skúmať rôzne techniky na dosiahnutie vysokej citlivosti a vysokej selektivity detekcie. Na selektívne obohatenie niektorých špecifických biomarkerov (glykoproteínov) alebo glykánov sa použijú magnetické mikro- a nanočastice. Oba testovacie protokoly s imobilizovanými glykánmi budú aplikované na charakterizáciu afinitných interakcií novo vyvinutých glykán viažucich proteínov a modulov. Súčasne sa budú používať bioanalytické techniky s imobilizovanými protilátkami na naviazanie špecifických glykoproteínov z komplexných vzoriek. V záverečných krokoch sa použijú lektíny alebo novovyvinuté glykánové väzbové moduly na glykoprofilovanie prichytených glykoproteínov (t. j. sendvičová konfigurácie protilátky / glykoproteíny / lektíny). Bioanalytické prístroje s imobilizovanými glykánmi sa budú aplikovať na špecifickú detekciu autoprotilátok vyvolaných proti aberantným glykánom, ktoré sa objavia počas vývoja a progresie rôznych ochorení. Špecifikácia: Pre interné doktorandské štúdium. Pobyt uchádzačov na Slovensku počas 3 rokov bezprostredne pred prijatím nesmie byť dlhší ako 12 mesiacov.
Annotation in English: Application of various types of nanomaterials to enhance sensitivity of detection using an optical and an electrochemical platform of detection. Such devices will be constructed using immobilised glycans, antibodies, commercially available lectins, artificial/recombinant lectins and various glycan binding modules developed within consortium. Two different optical assay protocols will be investigated such as a modified ELISA or lateral flow assays. In case of electrochemical assay protocol various techniques will be investigated to reach high sensitivity and high selectivity of detection. Magnetic micro- and nano-particles will be applied for selective enrichment of some specific biomarkers (glycoproteins) or glycans. Both assay protocols with immobilised glycans will be applied for characterisation of affinity interactions of newly developed glycan binding proteins and modules. At the same time bioanalytical techniques with immobilised antibodies will be employed for binding of specific glycoproteins from complex samples. In the final steps lectins or newly developed glycan binding modules will be used for glycoprofiling of attached glycoproteins (i.e. a sandwich configuration antibodies/glycoproteins/lectins). Bioanalytical devices with immobilised glycans will be applied for specific detection of autoantibodies raised against aberrant glycans appearing during development and progression of various diseases. Specification: For internal PhD. study. Candidates must not resided in Slovakia for more than 12 months in the three years immediately before appointment.
Further information: Špecifikácia: Pre interné doktorandské štúdium. Pobyt uchádzačov na Slovensku počas 3 rokov bezprostredne pred prijatím nesmie byť dlhší ako 12 mesiacov. Specification: For internal PhD. study. Candidates must not resided in Slovakia for more than 12 months in the three years immediately before appointment.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-BIOT Biotechnology
D-BIOTxA Biotechnology