18. 10. 2019  12:06 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Príprava bioanalytických zariadení použiteľných v glykomike s využitím nanotechnológií
Názov témy anglicky: Nanotechnology-driven construction of bioanalytical devices applicable in glycomics
Stav témy: schválené (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Ján Tkáč, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ján Tkáč, DrSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Anotácia: V práci pôjde o aplikáciu rôznych typov nanomateriálov na zvýšenie citlivosti detekcie pomocou optickej a elektrochemickej detekčnej platformy. Takéto zariadenia budú konštruované s použitím imobilizovaných glykánov, protilátok, komerčne dostupných lektínov, umelých / rekombinantných lektínov a rôznych modulov viažucich glykánu vyvinutých v rámci spolupráce s viacerými partnermi. Budú skúmané dva rôzne protokoly optických testov, ako je modifikovaná ELISA alebo testy vo formáte tehotenských. V prípade elektrochemickej detekčnej platformy sa budú skúmať rôzne techniky na dosiahnutie vysokej citlivosti a vysokej selektivity detekcie. Na selektívne obohatenie niektorých špecifických biomarkerov (glykoproteínov) alebo glykánov sa použijú magnetické mikro- a nanočastice. Oba testovacie protokoly s imobilizovanými glykánmi budú aplikované na charakterizáciu afinitných interakcií novo vyvinutých glykán viažucich proteínov a modulov. Súčasne sa budú používať bioanalytické techniky s imobilizovanými protilátkami na naviazanie špecifických glykoproteínov z komplexných vzoriek. V záverečných krokoch sa použijú lektíny alebo novovyvinuté glykánové väzbové moduly na glykoprofilovanie prichytených glykoproteínov (t. j. sendvičová konfigurácie protilátky / glykoproteíny / lektíny). Bioanalytické prístroje s imobilizovanými glykánmi sa budú aplikovať na špecifickú detekciu autoprotilátok vyvolaných proti aberantným glykánom, ktoré sa objavia počas vývoja a progresie rôznych ochorení. Špecifikácia: Pre interné doktorandské štúdium. Pobyt uchádzačov na Slovensku počas 3 rokov bezprostredne pred prijatím nesmie byť dlhší ako 12 mesiacov.
Anotácia anglicky: Application of various types of nanomaterials to enhance sensitivity of detection using an optical and an electrochemical platform of detection. Such devices will be constructed using immobilised glycans, antibodies, commercially available lectins, artificial/recombinant lectins and various glycan binding modules developed within consortium. Two different optical assay protocols will be investigated such as a modified ELISA or lateral flow assays. In case of electrochemical assay protocol various techniques will be investigated to reach high sensitivity and high selectivity of detection. Magnetic micro- and nano-particles will be applied for selective enrichment of some specific biomarkers (glycoproteins) or glycans. Both assay protocols with immobilised glycans will be applied for characterisation of affinity interactions of newly developed glycan binding proteins and modules. At the same time bioanalytical techniques with immobilised antibodies will be employed for binding of specific glycoproteins from complex samples. In the final steps lectins or newly developed glycan binding modules will be used for glycoprofiling of attached glycoproteins (i.e. a sandwich configuration antibodies/glycoproteins/lectins). Bioanalytical devices with immobilised glycans will be applied for specific detection of autoantibodies raised against aberrant glycans appearing during development and progression of various diseases. Specification: For internal PhD. study. Candidates must not resided in Slovakia for more than 12 months in the three years immediately before appointment.
Ďalšie informácie: Špecifikácia: Pre interné doktorandské štúdium. Pobyt uchádzačov na Slovensku počas 3 rokov bezprostredne pred prijatím nesmie byť dlhší ako 12 mesiacov. Specification: For internal PhD. study. Candidates must not resided in Slovakia for more than 12 months in the three years immediately before appointment.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-BIOT biotechnológia
D-BIOTxA biotechnológia