23. 8. 2019  13:52 Filip
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Molekulovo-dynamické simulácie povrchov pokrytých poly(2-oxazolínom)
Názov témy anglicky: Molecular dynamic simulations of surfaces covered by poly(2-oxazoline)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Mgr. Zuzana Benková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav prírodných a syntetických polymérov - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. Zuzana Benková, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Ochrana povrchov pred nežiadúcou adsorpciou proteínov má veľký význam v biochemických a nanotechnoligických aplikáciách. Jednou z najrozšírenejších metód ochrany povrchov je reverzibilné alebo nereverzibilné pokrytie povrchov polymérnymi reťazcami. Na tento účel sa veľmi často používa poly(etylén oxid) (PEO), ktorý je biokompatibilný, netoxický a nevyvoláva imunitnú reakciu v živých organizmoch a je výborne rozpustný vo vode. V súčasnosti sa do popredia dostáva aj poly(2-oxazolín) (POX), ktorý prejavuje podobné vlastnosti ako PEO, dokonca sa ukazuje, že by mohol byť pri ochrane povrchov aj efektívnejší. Pomocou molekulovo-dynamických simulácií je možné porovnať účinnosť PEO a POX pri ochrane povrchov a zdôvodniť rozdiely na atomistickej úrovni. Simulácie sa uskutočnia použitím programového balíka GROMACS.
Anotácia anglicky: Protection of surfaces against undesired protein adsorption is of significant importance in biochemical and nanotechnological applications. One of the most frequently used method of surface protection is reversible or irreversible coating of surfaces with polymer chains. For this purpose, poly(ethylene oxide) (PEO) is very often used. PEO is biocompatible, nontoxic, does not induce immune response in living bodies and is perfectly soluble in water. Presently, however, also poly(2-oxazoline) (POX), which displays similar properties to PEO, is becoming prominent and, moreover, indications about its superiority in protection effectiveness have appeared. Molecular dynamics simulations enable to compare the surface protection effectivity of PEO and POX and to explain the differences at atomistic level. The simulations will be performed using program package GROMACS.
Ďalšie informácie: Od študenta sa na začiatku štúdia neočakáva znalosť programu GROMACS.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-MACH makromolekulová chémia-- nezadané -- -- nezadané --