Oct 14, 2019   4:01 a.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Biomateriálové kompozície pre potreby biotlače
Title of topic in English: Biomaterial compositions for bioprinting
State of topic: approved (prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Annotation: Práca je zameraná na výber a aplikáciu biomateriálov vhodných pre rôzne alternatívne druhy biotlače, predovšetkým na biotlač pomocou ink jetovej tlačiarne. Z vybratých biomateriálov a pomocných materiálov sa pripravia modelové kompozície a preskúmajú sa vlastnosti jednotlivých kompozícii so zameraním na vlastnosti dôležité pre spracovanie tlačou (mechanické vlastnosti, tekutosť, reologické vlastnosti, optické vlastnosti, vytvrdzovanie a vytváranie tuhej štruktúry, t. j. zmena reologických vlastností po nanesení) a vlastnosti súvisiace s kompatibilitou s biologickým materiálom. Preštuduje sa mechanizmus vytvárania 3D tlačovej štruktúry jednotlivými modelovými kompozíciami s využitím prototypovej biotlačiarne. Vytvoria sa závislosti spracovateľských vlastností modelových kompozícií od podmienok tlače a konfigurácie biotlačiarne. Vytvorené modely budú slúžiť na výber optimálnych systémov a podmienok tlače pre jednotlivé úlohy prípravy rôznych druhov tkanív.
Annotation in English: The work is focused on the selection and application of biomaterials suitable for various alternative types of bioprinting, especially on the bioprinting with ink jet printer. From the selected biomaterials and additives, model compositions will be prepared and the properties of the individual compositions will be examined, focusing on the properties important to the printing process (mechanical properties, flowability, rheological properties, optical properties, curing and solid structure, i.e., change in rheological properties after application). The mechanism of creating a 3D structure by individual model compositions using a prototype printer will be studied. The prepared models will be used to select optimal print systems and conditions for preparing different types of tissues.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
D-MACH Macromolecular Chemistry