24. 8. 2019  15:11 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Biomateriálové kompozície pre potreby biotlače
Názov témy anglicky: Biomaterial compositions for bioprinting
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Anotácia: Práca je zameraná na výber a aplikáciu biomateriálov vhodných pre rôzne alternatívne druhy biotlače, predovšetkým na biotlač pomocou ink jetovej tlačiarne. Z vybratých biomateriálov a pomocných materiálov sa pripravia modelové kompozície a preskúmajú sa vlastnosti jednotlivých kompozícii so zameraním na vlastnosti dôležité pre spracovanie tlačou (mechanické vlastnosti, tekutosť, reologické vlastnosti, optické vlastnosti, vytvrdzovanie a vytváranie tuhej štruktúry, t. j. zmena reologických vlastností po nanesení) a vlastnosti súvisiace s kompatibilitou s biologickým materiálom. Preštuduje sa mechanizmus vytvárania 3D tlačovej štruktúry jednotlivými modelovými kompozíciami s využitím prototypovej biotlačiarne. Vytvoria sa závislosti spracovateľských vlastností modelových kompozícií od podmienok tlače a konfigurácie biotlačiarne. Vytvorené modely budú slúžiť na výber optimálnych systémov a podmienok tlače pre jednotlivé úlohy prípravy rôznych druhov tkanív.
Anotácia anglicky: The work is focused on the selection and application of biomaterials suitable for various alternative types of bioprinting, especially on the bioprinting with ink jet printer. From the selected biomaterials and additives, model compositions will be prepared and the properties of the individual compositions will be examined, focusing on the properties important to the printing process (mechanical properties, flowability, rheological properties, optical properties, curing and solid structure, i.e., change in rheological properties after application). The mechanism of creating a 3D structure by individual model compositions using a prototype printer will be studied. The prepared models will be used to select optimal print systems and conditions for preparing different types of tissues.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-TPOLMI technológia polymérnych materiálov-- nezadané -- -- nezadané --