18. 11. 2019  10:30 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza rizík vybraných technických zariadení v Centre excelentnosti 5-osového obrábania..
Názov témy anglicky: Risk analysis of selected technical devices in Center of Excellence of 5-axis machining.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Eva Buranská, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Eva Buranská, PhD.
Abstrakt: S rizikami sa stretávame denne, či už ide o zariadenia, nebezpečné látky, v bežnom živote (a tie si často neuvedomujeme). Riziká môžu ohrozovať : materiálne hodnoty, ale aj ľudské životy. Akákoľvek činnosť v sebe nesie riziká, preto ich treba poznať, analyzovať (vedieť ako môžu pôsobiť), následne riadiť aby sa dali eliminovať. Predmetom diplomovej práce bude analýza rizík na vybraných technických zariadeniach, ktoré sa nachádzajú v Centre excelentnosti 5-osového obrábania aplikáciou dvoch konkrétnych metód.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-IBE integrovaná bezpečnosť

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.