Oct 23, 2019   10:51 p.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Praktická syntéza antibiotík účinných voči najnebezpečnejším bakteriálnym patogénom
Title of topic in English: Practical synthesis of antibiotics active against the most dangerous bacterial pathogens.
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
Annotation: Podľa najnovších štatistík svetovej zdravotníckej organizácie je Staphylococcus aureus uvedený na zozname najnebezpečnejších baktérií a je považovaný za baktériu rezistentnú voči vancomycínu a meticilínu, antibiotikám poslednej nádeje. MRSA (Methiciline Resistent Staphylococcus Aureus) spôsobuje vzhľadom na vysokú rezistenciu voči najmodernejším antibiotikám ťažko liečiteľné bakteriálne infekcie a predstavuje pre ľudstvo obrovskú, takmer neliečiteľnú hrozbu. Nakoľko vývoj nových antibiotík a ich uvedenie do humanitnej medicíny v posledných rokoch výrazne ustrnul, liečba širokého spektra rôznych bakteriálnych infekcií sa stáva čoraz komplikovanejšou. Katastrofické vyhliadky medicíny na poli liečby bakteriálnych infekcií už v súčasnosti striktne determinujú akceleráciu pri vývoji nových antibiotík. Aj v tejto situácii poskytujú pre vývoj nových liečiv nevyčerpateľnú inšpiráciu prírodné látky, čo dokumentuje aj objav Berkeleylactonu B, makrocyklického laktónu s mimoriadne sľubnými antibakteriálnymi účinkami práve voči MRSA. Kombinácia vysokej antibakteriálnej aktivity tejto štruktúrne pomerne komplexnej zlúčeniny spolu s doposiaľ nevysvetleným spôsobom účinku podčiarkuje obrovský potenciál Berkeleylactonu B pri liečbe infekčných ochorení a zároveň vytvárajú výbornú platformu pre vývoj nového antibiotika. Fundamentálnym cieľom navrhovaného projektu je vývoj bezprecedentnej, modulárnej a najmä praktickej syntézy Berkelelactonu B a následnej štruktúrnej modifikácii so zreteľom na vylepšenie antibakteriálnych vlastností a potlačenie nežiaducich vedľajších účinkov. Na dosiahnutie tohto mimoriadne ambiciózneho cieľa budú použité okrem najmodernejších poznatkov syntetickej organickej chémie, medicínskej chémie a mikrobiológie aj vedomosti z ďalších multidisciplinárnych vedeckých odvetví. Finálnou ambíciou je vytvoriť pevné, trváce prepojenie predkladaného projektu na priemyselnú entitu a následné využitie získaných poznatkov pri vývoji liečiva.
Annotation in English: According to the latest statistics from the World Health Organization, Staphylococcus aureus is listed amongst the most dangerous bacteria and is thought to be resistant against vancomycine and methiciline - antibiotics of the last resort. Due to its high resistance to the most modern antibiotics MRSA (Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus) causes complicated bacterial infections and represent a huge, almost incurable threat to humanity. As the development of new antibiotics and their introduction into human medicine has stagnated in recent years, the treatment of the wide spectrum of various bacterial infections became more and more difficult. The catastrophic prospects of medicine in the field of bacterial infections have forced recent acceleration in the development of new antibiotics. Even in this situation, natural products still offer an inspiration for development of new drugs, as documented by the recent discovery of Berkeleylactone B, a macrocyclic lactone with very promising antibacterial activities against MRSA. The combination of the high antibacterial activity of this structurally relatively complex compound together with the so-far unexplained mode of action undermines the enormous potential of Berkeleylactone B for treatment of infectious diseases and, simultaneously, creates a hopeful platform for a development of new antibiotics. The fundamental aim of the proposed project is development of an unprecedented, modular and especially practical synthesis of Berkelelacton B, followed by its structural modifications to improve antibacterial properties and suppress undesirable side effects. In addition to the state-of-the-art knowledge of synthetic organic chemistry, medical chemistry and microbiology, the project will also use knowledge of other multidisciplinary scientific disciplines to achieve these extremely ambitious goals. The ultimate ambition is to create a firm, long-lasting connection of the submitted project to an industrial entity and then to use the knowledge gained in the process for development of a drug.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ORGCH Organic Chemistry
D-ORGCHxA Organic Chemistry