17. 10. 2019  4:47 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Mikrobiologické aspekty rehydratácie sušených potravín
Názov témy anglicky: Microbiology Aspects of Rehydration of Dried Foods
Stav témy: schválené (prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Anotácia: Kvalitatívna a kvantitatívna analýza mikrobioty tradičných afganských sušených potravín. Charakterizácia vzťahov medzi ich obsahom vody a aktivitou vody; modelovanie ich sorpčnej izotermie. Optimalizácia ošetrenia studenou plazmou s cieľom žníženia mikrobiologickej záťaže pred rehydratáciou. Rehydratácia ošetrených a neošetrené materiálov . porovnanie správania sa vybraných natívnych populácií, resp. umelo naočkovaných.
Anotácia anglicky: Qualitative and quantitative microbiological analysis traditional Afghan dried foods. Characterization of relationships between their water content and water activity; modeling sorption isotherm. Optimization of cold plasma treatment to reduce the microbiological load before rehydration. Rehydration of treated and untreated materials: comparing the behavior of selected native populations or artificially inoculated ones.
Ďalšie informácie: Konzultantka: Ing. Barbora Kaliňáková, PhD.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-CTPO chémia a technológia požívatín