28. 1. 2020  10:21 Alfonz
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Hemicelulolytické enzýmy Schizophyllum commune
Název tématu anglicky: Hemicellulolytic enzymes of Schizophyllum commune
Stav tématu: schváleno (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: Mgr. Vladimír Puchart, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biotechnológie (FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Mgr. Vladimír Puchart, PhD.
Externí vzdělávací instituce: Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Anotace: Hemicelulózy sú druhým najviac zastúpeným zdrojom organicky viazaného uhlíka na Zemi. Kvôli svojej zložitosti je na ich rozklad na monosacharidové stavebné jednotky potrebné široké spektrum enzýmov. Jedným z najúčinnejších producentov týchto enzýmov je drevokazná huba Schizophyllum commune. Napriek tomu, že niekoľko enzýmov produkovaných touto bielou drevokaznou hubou bolo izolovaných a ocharakterizovaných, nedávno osekvenovaný genóm tejto huby odhalil omnoho väčšiu mnohorakosť domnelých enzýmov katabolizmu hemicelulóz. Vyhľadávanie v genóme so zámerom identifikovať domnelé nové enzýmy, ich izolácia a charakterizácia ako aj lepšie porozumenie spolupráci medzi týmito novými a v súčasnosti už známymi enzýmami prispeje k nášmu úsiliu o účinné a ekologicky šetrné využitie tohto každoročne sa obnovujúceho zdroja uhlíka.
Anotace anglicky: Hemicellulose is the second most abundant source of organic carbon on the Earth. Due to its complexity a plethora of enzymes is required for its decomposition to its monosaccharide building blocks. One of the most efficient producers of these enzymes is a wood-rotting fungus Schizophyllum commune. Although several enzymes produced by this white-rot fungus were isolated and characterized, recently sequenced fungal genome revealed much higher diversity of putative hemicellulose catabolic enzymes. Genome mining with the aim to identify putative novel enzymes, their isolation and characterization as well as better understanding the cooperation between these new and known enzymes will contribute to our effort at efficient and environment-friendly utilization of this annually recovering carbon source.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-BIOTxA biotechnológia