Oct 20, 2019   4:23 a.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biotechnology (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Kvasinky a kvasinkovité organizmy asociované s kvitnúcimi rastlinami a trávami
Title of topic in English: Yeasts and yeast-like species associated with flowering plants and grasses
State of topic: approved (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Ing. Renáta Vadkertiová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biotechnology - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Renáta Vadkertiová, PhD.
External educational institution: Institute of Chemistry of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Postupné vyčerpávanie prírodných zdrojov vedie k progresívnemu výskumu mikroorganizmov ako suroviny pre biopriemysel. Izolujú a skúmajú sa mikroorganizmy, medzi nimi aj kvasinky, osídľujúce rôzne prostredia a hľadajú sa aj nové druhy, ktoré majú zaujímavé vlastnosti. Mikroorganizmy majú aj dôležitú úlohu v prírode. Kvasinky sa vyskytujú v pomerne veľkej miere na fylosfére rastlín, ale stále sa málo vie o ich druhovom zastúpení, úlohách a funkciách, ktoré v tomto prostredí majú. Dizertačná práca sa bude zaoberať diverzitou, vlastnosťami a aktivitami kvasinkových spoločenstiev osídľujúcich rôzne druhy kvitnúcich rastlín a tráv.
Annotation in English: A gradual depletion of natural sources leads to the progressive research on utilization of microorganisms as a raw material in bioindustry. Microorganisms, among them yeasts, which inhabit various environments, as well as new species with promising properties have been extensively studied. Moreover, microorganisms also play an important role in natural communities. Yeasts are commonly associated with the phylosphere of plants, however, the knowledge on their diversity, roles and functions in this environment has been still limited. The thesis will focus on the diversity, properties and activities of yeast communities which inhabit various flowering plants and grasses.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-BIOT Biotechnology