27. 6. 2019  8:13 Ladislav
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav biotechnológie (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Kvasinky a kvasinkovité organizmy asociované s kvitnúcimi rastlinami a trávami
Název tématu anglicky: Yeasts and yeast-like species associated with flowering plants and grasses
Stav tématu: schváleno (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: Ing. Renáta Vadkertiová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biotechnológie (FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Renáta Vadkertiová, PhD.
Externí vzdělávací instituce: Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Anotace: Postupné vyčerpávanie prírodných zdrojov vedie k progresívnemu výskumu mikroorganizmov ako suroviny pre biopriemysel. Izolujú a skúmajú sa mikroorganizmy, medzi nimi aj kvasinky, osídľujúce rôzne prostredia a hľadajú sa aj nové druhy, ktoré majú zaujímavé vlastnosti. Mikroorganizmy majú aj dôležitú úlohu v prírode. Kvasinky sa vyskytujú v pomerne veľkej miere na fylosfére rastlín, ale stále sa málo vie o ich druhovom zastúpení, úlohách a funkciách, ktoré v tomto prostredí majú. Dizertačná práca sa bude zaoberať diverzitou, vlastnosťami a aktivitami kvasinkových spoločenstiev osídľujúcich rôzne druhy kvitnúcich rastlín a tráv.
Anotace anglicky: A gradual depletion of natural sources leads to the progressive research on utilization of microorganisms as a raw material in bioindustry. Microorganisms, among them yeasts, which inhabit various environments, as well as new species with promising properties have been extensively studied. Moreover, microorganisms also play an important role in natural communities. Yeasts are commonly associated with the phylosphere of plants, however, the knowledge on their diversity, roles and functions in this environment has been still limited. The thesis will focus on the diversity, properties and activities of yeast communities which inhabit various flowering plants and grasses.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-BIOT biotechnológia-- nezadáno -- -- nezadáno --