21. 8. 2019  15:29 Jana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Kvasinky a kvasinkovité organizmy asociované s kvitnúcimi rastlinami a trávami
Názov témy anglicky: Yeasts and yeast-like species associated with flowering plants and grasses
Stav témy: schválené (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Renáta Vadkertiová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Renáta Vadkertiová, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Postupné vyčerpávanie prírodných zdrojov vedie k progresívnemu výskumu mikroorganizmov ako suroviny pre biopriemysel. Izolujú a skúmajú sa mikroorganizmy, medzi nimi aj kvasinky, osídľujúce rôzne prostredia a hľadajú sa aj nové druhy, ktoré majú zaujímavé vlastnosti. Mikroorganizmy majú aj dôležitú úlohu v prírode. Kvasinky sa vyskytujú v pomerne veľkej miere na fylosfére rastlín, ale stále sa málo vie o ich druhovom zastúpení, úlohách a funkciách, ktoré v tomto prostredí majú. Dizertačná práca sa bude zaoberať diverzitou, vlastnosťami a aktivitami kvasinkových spoločenstiev osídľujúcich rôzne druhy kvitnúcich rastlín a tráv.
Anotácia anglicky: A gradual depletion of natural sources leads to the progressive research on utilization of microorganisms as a raw material in bioindustry. Microorganisms, among them yeasts, which inhabit various environments, as well as new species with promising properties have been extensively studied. Moreover, microorganisms also play an important role in natural communities. Yeasts are commonly associated with the phylosphere of plants, however, the knowledge on their diversity, roles and functions in this environment has been still limited. The thesis will focus on the diversity, properties and activities of yeast communities which inhabit various flowering plants and grasses.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-BIOT biotechnológia-- nezadané -- -- nezadané --