Oct 21, 2019   3:08 p.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Nové typy nanomateriálov ako možnosť v čistení vôd
Title of topic in English: New types nanomaterials as an option for water purification
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Annotation: Práca sa bude zaoberať možnosťou využitia vybraných nanomateriálov najmä na báze železa a iných kovov, kremíka uhlíka na čistení vôd. Primárne sa bude študent venovať modifikácii nanočastíc a ich využitiu pri čistení vôd (degradácia mikropolutantov a dezinfekcia). Jedným z cieľov práce bude aj testovanie ich proti nádorovej a antibakteriálnej aktivity, ktoré bude skúmané za pomoci vysoko rozlišovacích mikroskopických postupov. Okrem toho sa bude dizertant zaoberať aj genotoxickou, mutagénnou aktivitou či možnosťou využitia nanomateriálov v oblasti environmentálnych technológií.
Annotation in English: The work will address the possibility of using nanomaterials selected mainly on the basis iron and other metals, silicon and carbon for water purification. The primary focus of the study will be on modifying nanoparticles and their use in water purification (degradation of micro-pollutants and disinfection). One of the objectives of their work will be tested against tumor and antibacterial activity, which will be examined with the help of high resolution microscopy techniques. In addition, it will also address dizertant genotoxic, mutagenic activity and the possibility of using nanomaterials in environmental technologies.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-CHZPR Environmental Chemistry and Technology