25. 8. 2019  4:32 Ľudovít
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Nové typy nanomateriálov ako možnosť v čistení vôd
Názov témy anglicky: New types nanomaterials as an option for water purification
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Anotácia: Práca sa bude zaoberať možnosťou využitia vybraných nanomateriálov najmä na báze železa a iných kovov, kremíka uhlíka na čistení vôd. Primárne sa bude študent venovať modifikácii nanočastíc a ich využitiu pri čistení vôd (degradácia mikropolutantov a dezinfekcia). Jedným z cieľov práce bude aj testovanie ich proti nádorovej a antibakteriálnej aktivity, ktoré bude skúmané za pomoci vysoko rozlišovacích mikroskopických postupov. Okrem toho sa bude dizertant zaoberať aj genotoxickou, mutagénnou aktivitou či možnosťou využitia nanomateriálov v oblasti environmentálnych technológií.
Anotácia anglicky: The work will address the possibility of using nanomaterials selected mainly on the basis iron and other metals, silicon and carbon for water purification. The primary focus of the study will be on modifying nanoparticles and their use in water purification (degradation of micro-pollutants and disinfection). One of the objectives of their work will be tested against tumor and antibacterial activity, which will be examined with the help of high resolution microscopy techniques. In addition, it will also address dizertant genotoxic, mutagenic activity and the possibility of using nanomaterials in environmental technologies.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-CHZPR chémia a technológia životného prostredia-- nezadané -- -- nezadané --