Sep 16, 2019   2:17 p.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Food Science and Nutrition (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Vplyv prídavku biologicky aktívnych látok rakytníka rešetliakového na nutričné a kvalitatívne parametre potravín
Title of topic in English: The impact of the addition of seabuckthorn biologically active substances on the nutritional and qualitative parameters of foodstuffs
State of topic: approved (prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Food Science and Nutrition - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
Annotation: Súčasné požiadavky EÚ sú zamerané na produkciu inovatívnych a ekologických potravín, ktoré obsahujú prírodné látky získané z trvalo udržateľnej rastlinnej biomasy. Cieľom práce je skúmať vhodný spôsob úpravy rastlinnej biomasy rakytníka rešetliakového s ohľadom na zachovanie biologicky aktívnych látok, ktoré sa budú pridávať do potravín. Bude sa skúmať vplyv tepelného spracovania a skladovania potravín na ich stabilitu, obsah vybraných bioaktívnych látok a ich interakcie s ďalšími zložkami potravín.
Annotation in English: The current EU requirements are focused on producing innovative and environmentally friendly foods, which containin natural substances derived from sustainable plant biomass. The aim of this work is to examine the appropriate method of treatment the plant biomass from seabuckthorn, with respect to the preservation of the biologically active substances, which will be added to food. The influence of heat treatment and storage of foods on their stability, content of selected bioactive substances and their interaction with other food ingredients will be examined.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-CTPO Food Chemistry and Technology-- not entered -- -- not entered --