23. 8. 2019  6:43 Filip
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: hodnotenie biologickej aktivity
Názov témy anglicky: Indole-1-acetic acid derivatives as aldose reductase inhibitors: evaluation of biological activity
Stav témy: schválené (prof. Ing. Albert Breier, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Milan Štefek, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Milan Štefek, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Inhibítory aldózareduktázy (AR) majú predpoklad uplatniť sa v terapii diabetických komplikácií ( DK) a chronického zápalu. Deriváty kyseliny 1-indoloctovej predstavujú skupinu účinných inhibítorov aldózareduktázy, avšak kvôli nežiaducim efektom nenašli klinické využitie. Nedávno sme identifikovali 5-karboxy-3-merkapto-1,2,4-triazino-[5,6-b]indol ako účinný inhibitor AR. Látka je predmetom patentovej ochrany ako sľubná nosná štruktúra pre dizajn vysoko efektívnych inhibítorov AR. Cieľom projektu je pokračovať vo vývoji nových derivátov kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítorov AR so zameraním na liečbu DK a chronického zápalu. Nové deriváty budú podrobené skríningu na inhibičnú aktivitu a selektivitu v podmienkach in vitro na úrovni izolovaného enzýmu. Najúčinnejšie z nich sa podrobia predklinickému hodnoteniu ex vivo na orgánovej úrovni izolovaných očných šošoviek potkana a in vivo za podmienok experimentálneho diabetu potkanov.
Anotácia anglicky: Aldose reductase inhibitors (ARIs) have been developed as potential remedies to treat diabetic complications (DC) and chronic inflammation. Indole-1-acetic acids represent a group of efficient ARIs, yet they have not been used clinically owing to their side effects. Recently 5-carboxy-3-mercapto-1,2,4-triazino-[5,6-b]indole was identified as efficient ARI. The compound is a subject of patent protection as a promising scaffold for development of powerful ARIs. The aim of the project is to continue in developing of novel indole-1-acetic acid derivatives as AR inhibitors aimed at treatment of DCs. The new derivatives will be subjected to the screening for ARI activities in vitro at the level of isolated enzyme. The most promising compounds will pass a pre-clinical evaluation ex vivo at the organ level of isolated rat lenses and in vivo under conditions of experimental diabetes of rats.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-BICH biochémia-- nezadané -- -- nezadané --