20. 10. 2020  10:36 Vendelín
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav biotechnológie (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Imobilizované rekombinantné celobunkové biokatalyzátory pre produkciu chemických špecialít pomocou kaskádových reakcií
Názov témy anglicky: Immobilized recombinant whole-cell biocatalysts for production of chemical specialties using cascade reactions
Stav témy:
schválené (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Externá vzdelávacia inštitúcia:
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Anotácia:
Cieľom dizertačnej práce je vývoj imobilizovaných celobunkových biokatalyzátorov na báze viabilných rekombinantných mikroorganizmov pre zvýšenie produktivity prekurzorov na syntézu bioaktívnych látok a potenciálnych liečiv. Bude využitá kaskáda redoxných enzýmov koexprimovaných v baktériách a tiež rekombinantné bunky s naprodukovanými enzýmami Baeyer-Villigerovými monooxygenázami. Bunky budú stabilizované imobilizáciou v polyelektrolytových časticiach a kapsuliach a charakterizované s využitím unikátnych techník v spolupráci so špičkovými domácimi a zahraničnými pracoviskami.
Anotácia anglicky:
The aim of the dissertation is to develop immobilized whole cell biocatalysts based on viable recombinant microorganisms for increasing the productivity of precursors for the synthesis of bioactive substances and potential drugs. The cascade of redox enzymes co-expressed in bacteria as well as recombinant cells with overproduced enzymes Baeyer-Villiger monooxygenases will be used. Cells will be stabilized by immobilization in polyelectrolyte complex particles and capsules and characterized using unique techniques in collaboration with leading domestic and foreign institutes.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-BIOT biotechnológia