Sep 23, 2019   1:03 p.m. Zdenka
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Nové typy katiónových poly(2-oxazolínov) pre medicínske aplikácie
Title of topic in English: Novel types of cationic poly(2-oxazolines) for biomedical applications
State of topic: approved (prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Mgr. Juraj Kronek, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Natural and Synthetic Polymers - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Mgr. Juraj Kronek, PhD.
External educational institution: Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Polyméry nesúce vo svojej štruktúre permanentný kladný alebo záporný náboj predstavujú základné stavebné bloky pre biomateriály využívajúce sa v rôznych biomedicínskych aplikáciách. Príkladom využitia polykyselín alebo polybáz je enkapsulácia buniek, transport liečiv, antimikrobiálna ochrana alebo transfekcia génov. V našom prípade bude výskum zameraný na prípravu katiónových polymérov na báze poly(2-oxazolínov). Výhodou tohto typu polymérov je ich excelentná biokompatibilita a nízka úroveň cytotoxicity a navyše možnosť ich transformácie na katiónové polyméry využitím kontrolovanej hydrolýzy. V priebehu štúdia sa tiež pripravia 4-substituované analógy 2-oxazolínov, ktorých hydrolýzou by sa mali pripraviť chirálne homológy. Kombináciou substituovaných a nesubstituovaných 2-oxazolínov by sa mali pripraviť biomedicínske polyméry s presne definovanými vlastnosťami. V spolupráci s Institute of polymers BAS budú uvedené materiály testované pre transfekciu génov.
Annotation in English: Permanently positively or negatively charged polymers represent fundamental building blocks for biomaterials for various biomedical applications. Polyacids or polybases can be used, for example, in cell encapsulation, drug delivery, antimicrobial protection, or gene transfection. In this work, research will be focused on the preparation of cationic polymers based on poly(2-oxazolines). Main advantages of this type of materials are excellent biocompatibility, very low cytotoxicity, and their possible transformation to cationic polymerization through partial hydrolysis. It is also planned to prepare homologues of 2-oxazolines substituted in position 4. Hydrolysis of polymers from this kind of monomers will provide chiral cationic polymers. Combination of substituted and non-substituted 2-oxazolines will enable to prepare biomedical polymers with thoroughly defined properties. Designed polymeric materials will be tested toward gene transfection in cooperation with Institute of Polymers, Bulgarian Academy of Sciences in Sofia (Bulgaria).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-MACH Macromolecular Chemistry-- not entered -- -- not entered --
D-MACHxA Macromolecular Chemistry-- not entered -- -- not entered --